รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 •                                


                                     ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น


  การนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักสูตรข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ/ หน่วยงานนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ราย พร้อมส่ง


  -                    ใบสมัครรับทุนกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 1 ชุด


  -                    ใบสมัคร Application From


  -                    รายละเอียดการจัด Job Report และ Self-Information Video   ส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562       


  ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครผ่าน qr code ด้านล่างนี้


   


   


 • ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  11 เมษายน 2562