สธ. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ GHSA 2024

 • วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น เวลาท้องถิ่นของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ช้ากว่าประเทศไทยหกชั่วโมง) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda Steering Group Meeting) ณ กระทรวงสุขภาพ สวัสดิการและการกีฬา กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

  นายแพทย์ศุภกิจฯกล่าวว่าไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกครั้งนี้ในฐานะสมาชิกถาวร การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ๕ ปีของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ( ค.ศ. ๒๐๑๙- ๒๐๒๔ ) หรือ Global Health Security Agenda 2024 Roadmap  (GHSA 2024)  ซึ่งเป็นแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยกระดับการทำงานของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และหารือการจัดประชุมร่วมกับธนาคารโลกเรื่องการระดมเงินทุนเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังโรค (Financing on preparedness) กำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

  GHSA เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ นำโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรกว่า ๓๐ ประเทศรวมทั้งไทย ภายหลังการระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดให้เข้มแข็งผ่านยุทธศาสตร์การป้องกัน การเฝ้าระวังและตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า ๕๐ ประเทศ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อน GHSA

  นายแพทย์ศุภกิจฯกล่าวต่อว่าไทยมีบทบาทนำใน ๒ ด้านคือการพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับชาติและเป็นประเทศสนับสนุนการป้องกันเชื้อดื้อยา โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและเป็นที่ชื่นชมของประเทศสมาชิกเป็นอย่างมาก สำหรับการดำเนินงานของ GHSA ใน ๕ ปีข้างนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านการพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่าง ๑๓- ๑๕ มีนาคมนี้โดยได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมาร่วมประชุมหารือในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพกำลังด้าน GHSA ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น


   

 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  5 มีนาคม 2562