ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 144

  • นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 144 จัดระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกที่เป็นกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 ประเทศ และประเทศสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารฯ จำนวน 93 ประเทศ วาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ เช่น การพิจารณาแผนงบประมาณขององค์การอนามัยโลก ประจำปี ค.ศ. 2020-2021 และการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น  • ที่มา : กลุ่มความร่วมมือระดับโลก กองการต่างประเทศ
    14 กุมภาพันธ์ 2562