นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน UHC Day 2018 Event: Ensuring healthcare for all

  • นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมงาน UHC Day 2018 Event: Ensuring healthcare for all ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปราย ใน panel discussion session ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายแพทย์ศุภกิจฯ ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพของไทยครอบคลุมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วย เช่น ผู้พลัดถิ่น แรงงานที่ลงทะเบียน และบุคคลไร้สัญชาติ รวมทั้งกล่าวถึงความท้าทายในอนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพไทยด้วย  • ที่มา : กลุ่มงานความร่วมมือระดับภูมิภาค กองการต่างประเทศ
    8 มกราคม 2562