ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 และผลการวิเคราะห์ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)

  •  รายละเอียด Click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    2 ตุลาคม 2561