World Friend Korea Advisors Program

 •  สำนักงาน KOICA ประจำประเทศไทย และ NIPA สาธารณรัฐเกาหลี


  ประสงค์จะให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภาครัฐของไทย


  ภายใต้โครงการ World Friend Korea (WFK) Advisors Program


  สำหรับปี 2019 - 2020 จำนวน 6 สาขา


  หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับความร่วมมือฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


  ต้องจัดทำคำขอเป็นภาษาอังกฤษตามแบบพิมพ์ที่กำหนด


  จำนวนคำขอละ ๓ ชุดส่งไปยังกองการต่างประเทศ


  ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561


  รายละเอียดสาขานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสแกน QR Code ตามแนบท้ายเรื่อง


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  15 สิงหาคม 2561