โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

 • หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

  ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตร Spoken English for work ค่าลงทะเบียน 5,200 บาท

  2. หลักสูตร Intensive Grammar ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท


  3. หลักสูตร Effective Writing for the Workplace ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมที่สังกัดหน่วยงานราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมที่สังกัดส่วนงานอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน   รายละเอียดเพิ่มเติม CLICK


 • ที่มา : ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  24 พฤษภาคม 2561