หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิค ณ ต่างประเทศ

 • ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ


  คำชี้แจงการขอหนังสือรับรอง

  หนังสือจากต้นสังกัด 

  แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกษาฝึกอบรมฯ ณ สหรัฐอเมริกา

  Sample letter


  ผู้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย 


  คำชี้แจงการขอหนังสือรับรอง

  แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

  แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยของผู้รับรอง

  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกษาฝึกอบรมฯ ณ สหรัฐอเมริกา

  Sample letter


  ผู้จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ต่างประเทศ 


  คำชี้แจงการขอหนังสือรับรอง

  แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

  แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยของผู้ขอหนังสือรับรอง

  แบบคำรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยของผู้รับรอง

  หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกษาฝึกอบรมฯ ณ สหรัฐอเมริกา

  Sample letter   


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  16 พฤศจิกายน 2561