UNAIDS เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Mr. Eamonn Murphy, Director, Regional Support Team for Asia and the Pacific, UNAIDS เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ . ณ ห้องรับรองชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่เพื่ออ่านสรุปการเข้าเยี่ยมคารวะ


     

  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    13 มีนาคม 2561