การฝึกอบรมหลักสูตร Training Course for Public Health Workforce (community level) in TB Prevention and Control

  • ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร Training Course for Public Health Workforce (community level) in TB Prevention and Control ระหว่างวันที่ 13 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


    ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันวัณโรคในระดับชุมชน และมีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ดี 

    โดยส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถเสนอชื่อ ไม่เกินหน่วยงานละ 2 ราย  ไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    16 กุมภาพันธ์ 2561