ทุนรัฐบาล

 •  สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 55 ทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

  1.ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ทุน 

  2.ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ทุน

  3.ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ทุน

  รับสมัครระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 มิถุนายน 2561

  4.ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ จำนวน 10 ทุน

  รับสมัครระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 


  รายละเอียดการสมัครและการจัดทำเอกสารประกอบที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ 

  “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” สมัครด้วยตนเองโดยตรงตามขั้นตอนที่ระบุในประกาศ  

  5.ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 

  (HR Unit) จำนวน 20 ทุน 

  รายละเอียดการสมัครและการจัดทำเอกสารประกอบที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training หัวข้อ “ทุน HR Unit”  ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ไปยังกองการต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561

   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  12 กุมภาพันธ์ 2561