การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย “การยุติวัณโรคในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน” ครั้งที่ ๑

  • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย “การยุติวัณโรคในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีสรุปผลการประชุมและคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามเอกสารแนบ  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    8 ธันวาคม 2560