ทุนรับบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

  •        ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรภาครัฐเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Mental Health วิชาเอก/เน้นทาง Child and Adolescent Mental Health หรือ Human Development and Early Childhood Disorders จำนวน 1 ทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hr.dmh.go.th 
  • ที่มา : กรมสุขภาพจิต
    21 พฤศจิกายน 2560