การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ (The Occupational English Test : OET)

  •             ด้วยโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (American University Alumni Language Center : AUA) แจ้งการเปิดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ OET ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสาธารณสุข และสถาบันหลักด้านสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ข้อสอบ OET มุ่งเน้นการวัดมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาชีพการบริการสุขภาพ ทั้ง ๑๒ สาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะทักษะการฟังและการอ่าน เพื่อวัดมาตรฐานความเข้าใจทางภาษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการบริการสุขภาพของแต่ละสาขา ทักษะด้านการเขียนและการพูด เน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำงานของสาขาการบริการสุขภาพทั้ง ๑๒ สาขาวิชาชีพ ในสถานปฏิบัติการ


    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.occupationalenglishtest.org


  • ที่มา : AUA
    20 พฤศจิกายน 2560