หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

 •  ด้วยศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ

  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. Writing Workshop 1 : From Sentence to Paragraph ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

  2. Writing Workshop 2 : From Paragraph to Essay ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

  3. Intensive Course ค่าลงทะเบียน 5,700 บาท

  4. e-learning 


  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมที่สังกัดหน่วยงานราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมที่สังกัดส่วนงานอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม click


 • ที่มา : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6 ตุลาคม 2560