ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 •       ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ในสาขาวิชา

  1) Public Administration หรือ Public Policy และ

  2) Local Governance

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2561”


  สามารถรับเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กันยายน 2560

  ส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 

  ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

  รายละเอียดเพิ่มเติม click

 • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  22 กันยายน 2560