ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  •  ด้วยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเห็นว่าควรมีการรวบรวมบทความวิชาการแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเผยแพร่แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ  โดยทางสมาคมฯ จะบันทึกบทความลงบน Flash Drive และแจกจ่ายคู่กับสูจิบัตรที่ระลึก พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ 


    การนี้ ขอเชิญนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อร่วมส่งบบความวิชาการ บทความกึ่งวิชาการ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0" ส่งไปยัง atgoss.student@gmail.com โดยระบุหัวเรื่องว่า "บทความ 60" 

    ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม


  • ที่มา : สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
    21 สิงหาคม 2560