แนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคลากรภาคเอกชน

  •  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีแนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการ (อายุ 2 ปี) ให้แก่บุคลากรภาคเอกชนที่่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ บัดนี้ ได้มีการทบทวนนนโยบายที่จะออกหนังสือเดินทางประเภทนี้ จากเดิม 2 ปี เป็น 1 ปี รายละเอียด click


  • ที่มา : กรมการกงศุล
    31 กรกฏาคม 2560