การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักเขียนคำกล่าวมืออาชีพ (Professional speech writer)

 • ด้วยแผนงานสุขภาพโลกภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ภายใต้ความรับผิดชอบของกองการต่างประเทศ มีแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลกแก่บุคลากรในภาคสุขภาพ และในโอกาสนี้แผนงานฯ จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักเขียนคำกล่าวมืออาชีพ (Professional speech writer) แก่ผู้สนใจ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคมถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  เพื่อให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ กองการต่างประเทศ ในฐานะผู้จัดการโครงการจึงเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม โดยจะมีกระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์ ได้แก่ ๑) มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ๒) มีประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพโลก ๓) พิจารณาจากผลงานการเขียนร่างคำกล่าวของผู้สมัคร  ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมส่วนหนึ่งจะได้รับโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลกในระยะยาวและเป็นบุคคลที่หน่วยงานเห็นว่าจะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานในด้านสุขภาพโลก รวมถึงมีบทบาทรับผิดชอบในการเขียนคำกล่าว โดยบุคคลที่สนใจสามารถสมัครมาได้โดยไม่จำกัดจำนวน

  ขอให้ผู้สนใจส่ง ๑) ใบสมัคร ๒) ร่างคำกล่าวที่เขียนด้วยตนเอง มายังสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โทร ๐๒ ๕๙๐๒๓๙๗ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐๒๓๘๕ Hathaichanok@ihpp.thaigov.net ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ รายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครด้านล่าง   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  2 สิงหาคม 2560