ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

  •  ด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้จัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครต้องเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี


    ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th


  • ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    20 มิถุนายน 2560