โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน

 •  ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 สาขา ได้แก่

  1.สาขาการป้องกันโรคที่เกิดจาการใช้ชีวิตในยุคใหม่

  2.สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

  3.สาขาการบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน


  โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.dcy.go.th


 • ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  29 พฤษภาคม 2560