หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหรัฐอเมริกา

 • ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 

  รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

  Sample letter 


  บุคคลทั่วไป 

  รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

  แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง Word / PDF

  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย    

  Sample letter 


  โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข้อปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองสาขา/อนุสาขา จากแพทยสภา
 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  23 มีนาคม 2561