โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme

  •  สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่องการรับสมัครทุน UNESCO ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ จำนวน ๗๕ ทุน เพื่อศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา ๑ ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุในเอกสารแนบ ไปยังสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่อีเมล์cholly_s@hotmail.com ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 


    ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ขององค์การยูเนสโก http://www.unesco.org/new/en/fellowships หรือประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ ๐๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๕


     

  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    20 มีนาคม 2560