โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคแนย์ ประจำปี 2560

  •  ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2530 - 1 เมษายน 2542) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 โดยรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 เพื่อตัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบุคคลทั่วไป 2) กลุ่มบุคคลผู้แทนจังหวัด


    สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th


  • ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
    20 มีนาคม 2560