ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย

  •  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์และเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่มีความครอบคลุม และสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบ Web Based Application ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://rhdata.anamai.moph.go.th/


  • ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
    10 มกราคม 2560