รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยอานเจียวทง

  • ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพือรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 ทุน


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 มกราคม 2560

    รายละเอียดเพิ่มเติม


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    20 ธันวาคม 2559