ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2016 และการประชุม Candidates’ Forum

  • เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ (สรป.) ในฐานะประธานของ Programme, Budget and Administration Committee (PBAC) ของคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประธานการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2016 ซึ่งการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2016 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินการและความต้องการงบประมาณของแผนงาน Heath Emergency Programme ขององค์การอนามัยโลก  ๒) ทบทวนการจัดสรรงบประมาณแผนงานขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๗ โดยเฉพาะแผนงานสำคัญเร่งด่วนที่กำลังดำเนินการและขาดแคลนงบประมาณเป็นอย่างมาก และ ๓) หารือในประเด็นขอเสนอต่อการเพิ่มเงินค่าบำรุง (Assessed Contribution) อีกร้อยละ ๑๐ จากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก และระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมการประชุม Candidates’ Forum ซึ่งเป็นเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนต่อไป ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
     

  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    14 พฤศจิกายน 2559