เปลี่ยนแปลงวันอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Project: Professional Communication Skills for Leaders สาขาสุขภาพ

  • ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  Lower Mekong Initiative (LMI) English Project: Professional Communication Skills for Leaders โดยจะจัดการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสาขาสุขภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมไปเป็น วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านข้อมูลเเพิ่มเติมคลิกที่นี่


     

  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    7 พฤศจิกายน 2559