Lower Mekong Initiative (LMI) English Project: Professional Communication Skills for Leaders

  • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  Lower Mekong Initiative (LMI) English Project: Professional Communication Skills for Leaders โดยจะจัดการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสาขาสุขภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๙ (เปลี่ยนแปลงวันอบรมจากเดิม ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๙) ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๐๐๐ บาท เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดดังปรากฏสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเอกสารรายละเอียดโครงการฯ และใบสมัครดาวน์โหลดด้านล่าง

    บุคลากรในสังกัดกระทรงสาธารณสุขที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน และโปรดติดต่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านพัฒนาบุคลากรและ/หรือด้านต่างประเทศของส่วนราชการของท่านเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครไปที่สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเสนอชื่อผู้สมัครไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกต่อไป


     

  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    26 ตุลาคม 2559