รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุนพัฒนาข้าราชการ จำนวน 2 ทุน ระดับปริญญาโท สาขา Environmenttal Health และสาขา Dentistry ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://person.anamai.moph.go.th


  • ที่มา : กรมอนามัย
    21 ตุลาคม 2559