ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

  • ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรภาครัฐเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน คือทุนพัฒนาข้าราชการ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Basic Science ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hr.dmh.go.th


  • ที่มา : กรมสุขภาพจิต
    21 ตุลาคม 2559