หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ILC/OCC/AOCC ประจำปี 2560

 • ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ หลักสูตร คือ 

  ๑. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) จำนวน ๓ รุ่น โดยผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและไม่เคยผ่านการอบรม ILC / OCC มาก่อน และต้องมีผลการทดสอบ DIFA TES การอ่านและการฟังระดับ B๑ หรือ B๑+ (ผู้สมัครต้องสมัครสอบและชำระค่าทดสอบด้วยตนเอง) ประกาศผลการคัดเลือก ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหลักสูตร ILC คนละ ๕๕,๐๐๐ บาท 

  ๒. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) จำนวน ๒ รุ่น โดยผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีโอกาสนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษหรือเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ และต้องมีผลการทดสอบ DIFA TES การอ่านและการฟังระดับ B๑+ ขึ้นไป (ผู้สมัครต้องสมัครสอบและชำระค่าทดสอบด้วยตนเอง) และผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ประกาศผลการคัดเลือก ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหลักสูตร OCC คนละ ๘๕,๐๐๐ บาท 

  ๓. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (AOCC) จำนวน ๒ รุ่น โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไปและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์) ประกาศผลการคัดเลือก ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหลักสูตร AOCC คนละ ๒๘๕,๐๐๐ บาท

  อนึ่ง ค่าธรรมเนียมฯ ทั้ง ๓ หลักสูตรเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด (ค่าธรรมเนียมฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สมัครขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ตามวันที่ระบุข้างต้นโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการลงทะเบียน และโอนเงินค่าธรรมเนียมตามวันที่กำหนดในแต่ละรุ่นของแต่ละหลักสูตรหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้น อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.mfa.go.th/dvifa/

  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรงสาธารณสุขที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน และโปรดติดต่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านพัฒนาบุคลากรและ/หรือด้านต่างประเทศของส่วนราชการของท่าน


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  10 ตุลาคม 2559