รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ

  • เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (High–level meeting on antimicrobial resistance) ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้แทนระดับผู้นำประเทศจากทั่วโลกและผู้นำองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพและพิจารณาให้การรับรองปฎิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance) ระหว่างการเข้าประชุมข้างต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิบัติภารกิจหลายภารกิจที่สำคัญ อาทิเช่น ๑) การกล่าวเปิดการประชุม Prevention: Antibiotic Stewardship and Infection, Prevention, and Control และ ๒) การเข้าร่วมการประชุม Acting with Ambition : Accelerating progress towards Universal Health Coverage by 2030 ณ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation ) สรุปภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    27 กันยายน 2559