รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 H.E. Mr. Hussain Rasheed รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และคณะ รวม 4 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย และประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับแทน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการหารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้ :

  1.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์แจ้งให้ทราบว่า สาธารณรัฐมัลดีฟส์มีประชากรประมาณ 400,000 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศที่มีเกาะมากมายประมาณ 1,200 เกาะ ทุก atoll มี Atoll hospital, health center และ sea ambulance เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเกินขีดความสามารถของ Atoll hospital ด้วยเหตุนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวประชากรของมัลดีฟส์ค่อนข้างสูง สำหรับการรักษาพยาบาลนั้น รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยจ่ายเป็นค่าประกันสุขภาพรายหัวให้กับประชาชนผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือไม่มีประกันสังคม

  2.   แพทย์ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในมัลดีฟส์มาจากอินเดียและบังกลาเทศ  ดังนั้น ขณะนี้รัฐบาลมัลดีฟส์จึงได้มีโครงการแลกเปลี่ยนแพทย์ และได้ส่งแพทย์มาเรียนแพทย์เฉพาะทางที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและรามาธิบดี 

  3.   เนื่องจากมัลดีฟส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee Meeting : RC) สมัยที่ 70 ณ กรุงมาเล (Male) ในเดือนกันยายน 2560 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

  อนึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์และคณะได้ดูงานระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านอาหารและยา การรักษาพยาบาลเฉพาะทางสำหรับชาวมัลดีฟส์ การแลกเปลี่ยนบุคลากรสาธารณสุข และการจัดหลักสูตรหลังปริญญาทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ชาวมัลดีฟส์ โดยดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


   

 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  29 สิงหาคม 2559