ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  •  ด้วยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในเดือนพฤศจิกายน ทางสมาคมฯ เห็นควรมีการรวบรวมบทความวิชาการแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิก และบุคคลที่สนใจทั่วไป 


    การนี้สมาคมฯ ขอเชิญชวนบุคลากรที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ส่งบทความวิชาการ บบความกึ่งวิชาการ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มายังสมาคมฯ ที่ atgoss.student@gmail.com โดยระบุหัวเรื่อง e-mail ว่า "บทความ 59" ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 สามารถเข้าดูรายละเอียดที่ได้ http://thaigovsscholars.org


  • ที่มา : สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
    22 สิงหาคม 2559