การศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7

  •  ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 7 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ประเด็นความท้าทาย และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก โดยมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 7 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น .)


    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 กันยายน 2559


    รายละเอียดคลิ๊ก


  • ที่มา : วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
    17 สิงหาคม 2559