การประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙ (WHA69 After Action Review: AAR)

  • กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙ (WHA69 After Action Review: AAR) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ โดยมีผู้บริหาร และนักวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุม WHA69 และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม สรุปผลการประชุม


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    22 กรกฏาคม 2559