การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559

 •  ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส(SV) ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2559 


  กระทรวงสาธารณสุขพิจารณารายละเอียดแนวทางความร่วมมือแล้ว เห็นว่าฝ่ายญี่ปุ่นกำหนดให้กระทรวงสามารถรับความร่วมมือ 4 สาขา


  สำหรับ JOCV และ SV จำนวน 5-10 ราย

  1.สาขา Disable Support และสาขา Aging

  2.สาขา Aging (Tracking care for the Elderly in Thailand)

  3.สาขา Special Education


  สำหรับ SV จำนวน 2 ราย

  4.สาขา City Environmental Improvement


  หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญุ่ปุ่น ในหัวข้อความร่วมมือที่เกี่ยวข้องให้จัดทำข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษ www.tica.thaigov.net หัวข้อแบบฟอร์ม จำนวนข้อเสนอละ 3 ชุด ส่งมายังสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559


 • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
  4 กรกฏาคม 2559