โครงการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6

  •  สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 ทั้งนี้ ผู้สนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถศึกษารายรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ www.kpi.ac.th


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    8 มิถุนายน 2559