โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  •  ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม         2. สาขาการจัดการภัยพิบัติ และ 3. สาขาการจัดระบบสนับสนุนคนพิการ


    ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.dcy.go.th 


  • ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
    2 มิถุนายน 2559