โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

  •  ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 


    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 27 เมษายน 2559 ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์


    รายละเอียดเพิ่มเติม www.dcy.go.th


  • ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
    18 เมษายน 2559