ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไทย เข้าเยียมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น

  • นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้าน Global Health และนายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เข้าคารวะนายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น ณ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ที่ JICA โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญคือความร่วมมือด้านการทูตสุขภาพโลก (Global Health Diplomacy) และการป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance) ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพกลางเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง รมว สธ ไทย จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ในโอกาสนี้ นายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับนายแพทย์สุวิทย์และคณะอย่างอบอุ่นและยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือในด้านดังกล่าวอย่างเต็มที่


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    8 เมษายน 2559