ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 Dr. Robert Glasser ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction: SRSG for DRR) เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง SRSG for DRR ใหม่ และแสวงหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับ UNISDR ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะการดำเนินการด้านสาธารณสุขตามกรอบการดำเนินงานเซนไดว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๓๐ โดยมี นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงาน สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวานายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ นายแพทย์อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินนายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ และนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วม สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะ


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    8 เมษายน 2559