ทุนภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

  •  ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องหลักสูตร Integrated Healthcare Management based on PHC and Health System Strengthening Approach ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  - 2 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดจะจัดฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบ DIFA TES ของสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ทักษะการอ่าน อย่างน้อยระดับ B1 รายละเอียด คลิ๊ก


    แบบพิมพ์ทุน1 และใบสมัครรับทุนกระทรวง คลิ๊ก


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 เมษายน 2559 


     


  • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    22 มีนาคม 2559