หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

  •  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จะจัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 ซึ่งผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นระดับกรม (ไม่รวมผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า) 


    สามารถดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.kpi.ac.th 


    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2559


     


  • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    11 มีนาคม 2559