Regional Health Counsellor in ASEAN เข้าพบหารือผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 Mr. Eric Fleutelot; Regional Health Counsellor in ASEAN และ Mr. Rodolphe Sambou; First Secretary จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเข้าพบนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ได้มอบหมายให้นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับแทน) โดยหารือในประเด็น WHO Governance และขอเสียงสนับสนุนในการที่ประเทศฝรั่งเศสประสงค์จะส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ซึ่งกำลังจะว่างลงใน พ.ศ. 2560


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    21 มกราคม 2559