การจัดสรรทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน คือ    •  หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา Human Resources Development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร

    • หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Labour Economics and Human Resources for Health ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา


    สมัครได้ได้แต่บัดนี้-วันที่ 4 มกราคม 2559 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bihmoph.net หัวข้อ "การสมัครรับทุน" และขอให้กรอกขอ้มูลส่วนตัวใน "ตารางสรุปข้อมูลผู้สมัคร" ด้วย


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    23 ธันวาคม 2558