ทุนรัฐบาลสิงคโปร์

  •            ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่อง รัฐบาลสิงคโปร์เสนอให้ทุนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Healthcare and Pandemic Prepareness ภายใต้ Singapore Cooperation Programme Training Awards (SCPTA) / Small Island Developing States Technical Cooperation Programme (SIDSTEC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการหรือเทีนบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป และมีความรู้ภาษาอังกฤษดี จำนวน 1 ราย โดยได้รับยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษ

    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มกราคม 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


    รายละเอียด คลิ๊ก

    ใบสมัครรับทุนกระทรวงฯ และแบบพิมพ์ทุน 1


  • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    15 ธันวาคม 2558