รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

  •              ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ประเภททุนพัฒนาข้าราชการ (ทุกศึกษา) จำนวน 1 ทุน ในสาขาวิชา Molecular Biology ระดับปริญญาเอก ณ สหรฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2558                 

                     บัดนี้ การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว กรมวิทย์ฯ จึงประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 - วันที่ 8 มกราคม 2559  


    รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    14 ธันวาคม 2558