รายงานการประชุมการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

  •  กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สสส. สปสช. สช. และองค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ สรุปผลการประชุม


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    3 ธันวาคม 2558